Գաղտնիություն և պայմանագիր

1. Տերմիններ և հասկացություններ

1.1. Ընկերություն - «Սոուշըլ Մեդիա» ՍՊԸ:

1.2. Կայք - CLASS.am:

1.3. Ծառայություն - Կայքի սպասարկում և անխափան աշխատանքի ապահովում:

1.4. Օգտատեր - Կայքի ծառայություններից օգտվող ֆիզիկական կամ իրավաբանական անձ(իք)։

1.5. Ուղարկող - Օգտատեր, ով ցանկանում է առաքել իրեր:

1.6. Տեղափոխող - Օգտատեր, ով առաջարկում է իր՝ տեղափոխման  ծառայությունը:

1.7. Հայտ - Տեղափոխող Օգտատիրոջ լրացրած հայտը։

1.8. Վճար - Կայքի սահմանած վճարը՝ Տեղափոխողի կոնտակտների տրամադրման համար:

1.9. Տեղափոխման վճար - Իրերի տեղափոխման համար Ուղարկողի կողմից վճարվող գումար:

 

2. Պայմանագրի առարկան

2.1. Սույն պայմանագրով Ծառայությունից օգտվելու համար պետք է լրացած լինի Օգտատիրոջ 18 տարին:

2.2. Ծառայություններից օգտվելու համար անհրաժեշտ է այցելել կայք, ընտրել Խառայության տեսակը և հետևել հրահանգներին:

2.3. Լրացնելով հայտը Օգտատերը հավաստում է, որ տվյալները ճիշտ են, լրացել է իր 18 տարին, ունի Ընկերության հետ պայմանագրային հարաբերությունների մեջ մտնելու ազատ կամք:

2.4. Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ ճշտելու Օգտատիրոջ տրամադրած տեղեկատվության իսկությունը և առանց պատճառաբանության դադարցնել ծառայությունների մատուցումը:

2.5. Ընկերությունը պատասխանատվություն չի կրում Օգտատիրոջ կողմից սխալ և/կամ կեղծ տվյալների լրացնելու համար և դրանից բխած ցանկացած հետևանքների համար:

2.6. Ընկերության և Օգտատիրոջ միջև Պայմանագիրը կնքվում է Հայտի հրապարակման պահին և ավարտվում՝ նշված Օգտատիրոջ նշած առաքման ամսաթվի ժամին։ 

2.7. Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ արգելափակել Օգտատիրոջ հայտը, եթե Օգտատերը ա) խախտում է սույն պայմաններով սահմանված որևէ դրույթ, կամ բ) Ընկերության կարծիքով Ծառայությունն օգտագործում է ոչ նպատակային:

 

3. Ծառայությունից օգտվելու կարգը

3.1. Օգտատերը Ծառայություններից կարող է օգտվել երկու եղանակով՝ ա) «Ուղարկող», բ) «Տեղափոխող»:

3.2. Օգտվելով Ծառայություններից Օգտատերերը համաձայնություն են տալիս առայն, որ ընդունում են ծառայությունների համար հաշվարկող և գանձվող միջնորդավճարի՝ այդ պահին սահմանված չափն ու գանձման ձևը:

3.3. Օգտվելով Ծառայությունից՝ Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունն առ այն, որ.

3.3.1. Ծառայությունից կօգտվի բացառապես անձնական օգտագործման նպատակով և դրանք չի վերավաճառի երրորդ անձանց,

3.3.2. Օգտատերը չի թողնի երրորդ անձանց օգտագործել կամ սպասարկել իր հայտը,

3.3.3. Օգտատերը չի օգտագործի Ծառայությունն անօրինական նպատակներով, այդ թվում՝ անօրինական իրեր ուղարկելու, տեղափոխելու, պահելու, ինչպես նաև խաբեության դրանք առևանգելու կամ գումար կորզելու և/կամ այլ չարանենգ նպատակներով,

3.3.4. Օգտատերը չի օգտագործի Ծառայությունն այլ անձանց անհանգստություն պատճառելու նպատակով,

3.3.5. Օգտատերը չի լրացնի կեղծ հայտեր, չի խախտի կայքի բնականոն աշխատանքը, չի փորձի որևէ կերպ վնասել Ծառայությանը,

3.3.6. Կպահպանի իրեն տրամադրված անձանց տվյալիների գաղտնիությունը,

3.3.7. Օգտատերն է կրում Ծառայության օգտագործմամբ պայմանավորված բացասական հետևանքների ռիսկը (օրինակ՝ ոչ պատշաճ ծառայություն, կամ իրերի տեղափոխման դեպքում առաջացած իրավական պատասխանատվությունը և այլն):

3.4. Ընկերությունն իրավունք է վերապահում դադարեցնել Օգտատիրոջը Ծառայության մատուցումը՝ վերը նշված պայմաններից թեկուզև մեկի, ինչպես նաև սույն պայմանագրով սահմանված այլ պայմանի խախտման դեպքում:

3.5. Օգտատերը հայտը սպասարկելիս պարտավոր է.

3.5.1. Ծառայությունները մատուցել պատշաճ որակով և ժամկետում,

3.5.2. Անհրաժեշտության դեպքում մանրակրկիտ ներկայացնել ծառայության համար վճարմա ձևը, պայմանները, պահանջները, արժեքը և անհրաժեշտ այլ տեղեկատվություն,

3.5.3. Ուղարկողից չպահանջել հավելյալ և/կամ ավելի շատ գումար, քան սամանված է կայքի կողմից տվյալ ծառայության համար,

3.5.4. Չկատարել և/կամ չտեղափոխել այլ իրեր, որը նշված չէ հայտում։

3.6. Ընկերությունն իրավունք ունի միակողմանի դադարեցնել Ծառայություը, եթե՝

3.6.1. Օգտատերը կատարում է ՀՀ օրենսդրությամբ և/կամ առաքման երկրներում օրենքով արգելված որևէ գործողություն,

3.6.2. Օգտատերը ստիպում է ծառայություններից օգտվել՝ շրջանցելով Կայքի սահմանումներն ու սույն պայմանագրի դրույթները,

3.6.3. Օգտատերը ծառայությունը մատուցել է ոչ պատշաճ, որի մասին Ընկերությունը ստացել է դժգոհություններ,

3.6.4. Օգտատերը Ծառայության իրական արժեքից բացի պահանջում է հավելյալ և/կամ պակաս գումար,

3.6.5. Իրականացրել է օգտատիրոջ իրավունքները խախտող և/կամ ոտնահարող որևէ գործառույթ, որն ամրագրված չէ սույն պայմանագրում, սակայն առկա է Հայաստանի Հանրապետության համապատասխան օրենսդրական ակտերում,

3.6.6. Օգտատերը խախտել է սույն Պայմանագրով սահմանված որևէ այլ դրույթ:

 

4. Վճար և ծառայության արժեք

4.1. Ընկերությանը վճարվող Վճարը սահմանվում է Ընկերության կողմից, որը գանձվում է յուրաքանչյուր գործարքի ժամանակ՝ առցանց և/կամ sms-ով:

4.2. Միջնորդավճարի չափը սահմանում է Ընկերությունը, որը ցուցադրվում է հայտի համապատասխան բաժնում:

4.3. Տեղափոխման ծառայության արժեքը սահմանում է Ընկերությունը: Դա նշանակում է, որ յուրաքանչյուր Օգտատեր օգտվելով Ծառայությունից պարտավորվում է Տեղափոխող Օգտատիրոջը վճարել ծառայության համար այն արժեքը, որը ցուցադրվում է հայտում:

4.4. Օգտվելով Ծառայություններից Օգտատերը համաձայնություն է տալիս առ այն, որ.

4.4.1. Ընկերությունն ինքնուրույն է սահմանում Ծառայություններից օգտվելու վճարների չափը,

4.4.2. Ընկերությունը ցանկացած պահի, առանց նախապես տեղեկացնելու, կարող է փոփոխել Ծառայությունների արժեքը,

4.4.3. Օգտվելով Ծառայություններից Օգտատերը համաձայնություն է տալիս առ այն, որ Ընկերությունն իրավունք ունի ցանկացած ժամանակ փոփոխել և/կամ չեղարկել և/կամ գանձել Օգտատիրոջից մատուցված ծառայությունների վճարները։

 

5. Հեղինակային իրավունքի մասին

5.1. Ընկերությունը հարգում է հեղինակային իրավունքը կարգավորող օրենսդրական պահանջները և ակնկալում է նույնանման մոտեցում Օգտատիրոջ կողմից:

5.2. Համապատասխան հանգամանքների առկայության դեպքում Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում դադարեցնել այն Օգտատերերի հայտերի գործողությունը, որոնց կողմից կնկատվի Ընկերության և/կամ այլ Օգտատերերի հեղինակային իրավունքների խախտում: 

 

6. Մտավոր սեփականության նկատմամբ իրավունքներ

6.1. Ընկերության Կայքի, Հավելվածի, Ծառայությունների նկատմամբ մտավոր սեփականության իրավունքը պատկանում է Ընկերությանը:

6.2. Ընկերության անվանումը, տարբերանշանը/լոգոն, ինչպես նաև Հավելվածի և Ծառայության հետ կապված ցանկացած արտադրանք հանդիսանում է Ընկերության ապրանքային նշանը:

 

7. Անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը (ՖՈՐՍ-ՄԱԺՈՐ)

Սույն պայմանագրով պարտավորություններն ամբողջությամբ կամ մասնակիորեն չկատարելու համար կողմերն ազատվում են պատասխանատվությունից, եթե դա եղել է անհաղթահարելի ուժի ազդեցության հետևանքով, որը ծագել է սույն պայմանագիրը կնքելուց հետո, և որը կողմերը չէին կարող կանխատեսել կամ կանխարգելել: Այդպիսի իրավիճակներ են երկրաշարժը, ջրհեղեղը, հրդեհը, պատերազմը, ռազմական և արտակարգ դրության հայտարարումը, քաղաքական հուզումները, գործադուլները, հաղորդակցության միջոցների աշխատանքի դադարեցումը, պետական մարմինների ակտերը և այլն, որոնք անհնարին են դարձնում սույն պայմանագրով սահմանված պարտավորությունների կատարումը: Եթե անհաղթահարելի ուժի ազդեցությունը շարունակվում է 3 (երեք) ամսից ավելի, ապա կողմերից յուրաքանչյուրն իրավունք ունի լուծարել պայմանագիրը` այդ մասին նախապես տեղյակ պահելով մյուս կողմին:

 

8. Այլ պայմաններ

8.1. Սույն դրույթներից որևէ մեկի և/կամ մի քանիսի անվավերությունը չի հանգեցնում ամբողջ Պայմանագրի անվավերության:

8.2. Ընկերությունն իրեն իրավունք է վերապահում փոփոխություններ և լրացումներ կատարել Պայմանագրում, որի վերաբերյալ կտեղեկացնի Կայքի միջոցով:

8.3. Պայմանագրից ծագող վեճերի նկատմամբ կիրառվում է Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, իսկ վեճերը ենթակա են լուծման Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված կարգով:

 

9. Գաղտնիություն և անվտանգություն

9.1 Ընկերությունը պարտավորվում է անել հնարավորը՝ պահպանելու համակարգում լրացված անձնական տվյալների՝ անուն, հեռախոսահամար, էլ․հասցե գաղտնիությունը և անհասանելիությունը Կայքից օգտվող և/կամ չօգտվող, ինչպես նաև չարամիտ ներթափանցումներից։

9.2 Անվտանգության և գաղտնիության ապահովման ոչ մի միջոց կատարյալ չէ և չի կարող լիարժեք պաշտպանել անօրինական կամ անցանկալի ներթափանցումներից: Կայքը երաշխավորում է գործադրել իր ջանքերը առավելագույնս ապահովելու համար  անվտանգությունն ու ապահովությունը, ինչպես նաև անձնական տվյալների գաղտնիությունը` բացառությամբ օրենքով սահմանված դեպքերի և համապատասխան իրավասու մարմիններին Կայքի կողմից այդպիսի տվյալների հրապարակման անհրաժեշտության:

9.3 Օգտվելով կայքի ծառայություններից Օգտատերը տալիս է իր համաձայնությունն առ այն, որ Կայքը, ստանալով հայտից օգտվելու Օգտատիրոջ հարցումը, կարող է տրամադրել Տեղափոխող Օգտատիրոջ լրացրած անձնական տվյալները Օգտվողին։

 

10.  Եզրափակիչ դրույթներ

Պայմանների հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն տարբերակների միջև հակասությունների դեպքում գործում են հայերեն տեքստի դրույթները: